Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.2/1995 Tatacara Penyediaan, Penerimaan Tender Tempatan

Tarikh: 1995-06-14

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan, penilaian dan penerimaan tender tempatan bagi perolehan Kerajaan di semua Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Lihat Lanjut


Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri

Tarikh: 2008-01-01

Pengwujudan dasar ini membuktikan komitmen kerajaan ke atas perlindungan keselamatan aset-aset ICT dan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan berasaskan ICT.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri BIL. 9/2010 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Tarikh: 2010-10-26

Pekeliling ini bertujuan untuk memperkemaskan dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.2/2011 Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan

Tarikh: 2011-04-20

Memaklumkan semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun(Agensi) mengenai Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerjaan.

Lihat Lanjut


Enakmen Kerjaan Elektronik 2014

Tarikh: 2016-10-01

Enakmen untuk memperuntukkan pengiktirafan undang-undang bagi mesej elektronik dalam urusan antara Kerajaan dan orang ramai, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi keperluan undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara lain yang berkaitan dengannya.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.6/2017 Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri

Tarikh: 2017-08-29

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai penambahbaikan kepada pekeliling Bilangan 06/2008 bertarikh April 2008.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL 18 tahun 2009 Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga

Tarikh: 2017-10-19

Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan Negeri mengenai tambahan dan perubahan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan-oeraturan mengenai pengurusan perolehan Kerajaan Negeri.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.7/2017 Peraturan dan Pengiktirafan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah

Tarikh: 2017-10-19

Memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/ Badan Berkanun/Agensi Kerajaan mengenai peraturan dan pentakrifan pecah kecil bagi mengurus perolehan Kerajaan Negeri Sabah

Lihat Lanjut


Tatacara Pengurusan Perekodan Aset Alih Kerajaan Negeri Sabah

Tarikh: 2019-05-08

Memastikan kelancran proses perekodan aset kerajaan tidak terjejs dalam tempoh pengemaskinian tersebut.

Lihat Lanjut