Tarikh: 1995-06-14

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan, penilaian dan penerimaan tender tempatan bagi perolehan Kerajaan di semua Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2008-01-01

Pengwujudan dasar ini membuktikan komitmen kerajaan ke atas perlindungan keselamatan aset-aset ICT dan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan berasaskan ICT. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2010-10-26

Pekeliling ini bertujuan untuk memperkemaskan dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2011-04-20

Memaklumkan semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun(Agensi) mengenai Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerjaan. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2016-10-01

Enakmen untuk memperuntukkan pengiktirafan undang-undang bagi mesej elektronik dalam urusan antara Kerajaan dan orang ramai, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi keperluan undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara lain yang berkaitan dengannya. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2017-08-29

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai penambahbaikan kepada pekeliling Bilangan 06/2008 bertarikh April 2008. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2017-10-19

Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan Negeri mengenai tambahan dan perubahan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan-oeraturan mengenai pengurusan perolehan Kerajaan Negeri. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2017-10-19

Memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/ Badan Berkanun/Agensi Kerajaan mengenai peraturan dan pentakrifan pecah kecil bagi mengurus perolehan Kerajaan Negeri Sabah Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2019-05-08

Memastikan kelancran proses perekodan aset kerajaan tidak terjejs dalam tempoh pengemaskinian tersebut. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2022-07-04

Kerajaan Negeri Sabah memberi penekanan yang serius terhadap pengurusan aset kerana pelaburan besar yang telah dibuat terhadap pembangunan dan penyediaan aset. Pengurusan aset yang sistematik, menyeluruh dan bersepadu perlu diwujudkan selaras dengan dasar penambahbaikan berterusan terhadap sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-02-06

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menjelaskan peraturan dan garis panduan berkenaan penjualan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) terpakai milik Kerajaan Negeri kepada Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang akan bersara dan Anggota Pentadbiran Negeri yang akan tamat tempoh perkhidmatan. Klik untuk lihat butiran