Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.2/1995 Tatacara Penyediaan, Penerimaan Tender Tempatan

Tarikh: 1995-06-14

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan, penilaian dan penerimaan tender tempatan bagi perolehan Kerajaan di semua Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Lihat Lanjut


Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri

Tarikh: 2008-01-01

Pengwujudan dasar ini membuktikan komitmen kerajaan ke atas perlindungan keselamatan aset-aset ICT dan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan berasaskan ICT.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri BIL. 9/2010 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Tarikh: 2010-10-26

Pekeliling ini bertujuan untuk memperkemaskan dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.2/2011 Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan

Tarikh: 2011-04-20

Memaklumkan semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun(Agensi) mengenai Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerjaan.

Lihat Lanjut


Enakmen Kerjaan Elektronik 2014

Tarikh: 2016-10-01

Enakmen untuk memperuntukkan pengiktirafan undang-undang bagi mesej elektronik dalam urusan antara Kerajaan dan orang ramai, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi keperluan undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara lain yang berkaitan dengannya.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.6/2017 Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri

Tarikh: 2017-08-29

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai penambahbaikan kepada pekeliling Bilangan 06/2008 bertarikh April 2008.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL 18 tahun 2009 Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga

Tarikh: 2017-10-19

Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan Negeri mengenai tambahan dan perubahan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan-oeraturan mengenai pengurusan perolehan Kerajaan Negeri.

Lihat Lanjut


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.7/2017 Peraturan dan Pengiktirafan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah

Tarikh: 2017-10-19

Memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/ Badan Berkanun/Agensi Kerajaan mengenai peraturan dan pentakrifan pecah kecil bagi mengurus perolehan Kerajaan Negeri Sabah

Lihat Lanjut


Tatacara Pengurusan Perekodan Aset Alih Kerajaan Negeri Sabah

Tarikh: 2019-05-08

Memastikan kelancran proses perekodan aset kerajaan tidak terjejs dalam tempoh pengemaskinian tersebut.

Lihat Lanjut


KAMUS KOD ASET KERAJAAN NEGERI SABAH

Tarikh: 2022-07-04

Kerajaan Negeri Sabah memberi penekanan yang serius terhadap pengurusan aset kerana pelaburan besar yang telah dibuat terhadap pembangunan dan penyediaan aset. Pengurusan aset yang sistematik, menyeluruh dan bersepadu perlu diwujudkan selaras dengan dasar penambahbaikan berterusan terhadap sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam

Lihat Lanjut