JPKN dan BAHAGIAN/CAWANGAN/KSIT


  FUNGSI-FUNGSI UTAMA 1. Memberi Perkhidmatan Pengkomputeran 2. Mengurus Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri 3. Menyedia Perkhidmatan Pusat Data & Pusat Pemulihan Bencana Untuk AKNS. 4. Mentadbir Dan Mengurus Personel ICT AKNS FUNGSI BAHAGIAN Bagi mencapai objektif perkhidmatan jabatan kepada pelanggannya, berikut adalah bahagian-bahagian yang diwujudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama tersebut serta untuk keperluan operasi, pengurusan dan pentadbiran jabatan : Bahagian Pentadbiran Dan Pengurusan (BPP) Unit Pentadbiran
 • Mengurus hal-hal pentadbiran am jabatan.
 • Menyelaras pengurusan dokumen, surat-menyurat, penyimpanan rekod dan fail jabatan.
 • Mengurus perkhidmatan dan hal ehwal perjawatan kakitangan.
 • Menyelia pengurusan perolehan jabatan selain daripada perolehan berkaitan peralatan dan sistem komputer.
 • Menyelia pengurusan stor, harta dan aset alih jabatan.
 • Mengurus penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan jabatan.
 • Mengurus dan menyelia penyelenggaraan peralatan dan kelengkapan pejabat.
 • Unit Perakaunan:
 • Menyelaras aktiviti penyediaan bajet tahunan jabatan.
 • Menyelia dan memantau belanjawan mengurus jabatan.
 • Menyelia pentadbiran dan pengurusan perakaunan jabatan.
 • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan dalam hal berkaitan pengurusan kewangan dan perakaunan jabatan.
 • Bahagian Perancangan & Penyelidikan (BRP) Perancangan:
 • Merangka dan menyediakan dasar-dasar (berkaitan ICT) dan garis panduan baharu berkenaan pelaksanaan dan penggunaan sistem ICT yang diperlukan oleh Agensi Kerajaan Negeri Sabah(AKNS).
 • Merancang, mengkaji dan menentukan spesifikasi peralatan dan perisian ICT yang sesuai dengan keperluan untuk AKNS.
 • Merancang, memantau, mengawal dan menyelia pengurusan aset ICT jabatan. Menyelaras dan melaksanakan pengurusan pelupusan peralatan ICT (e-waste).
 • Penyelidikan:
 • Merangka dan menyediakan Pelan Transformasi Digital AKNS.
 • Merancang dan melaksanakan program-program transformasi AKNS dan memastikan pelaksanaan menepati objektif.
 • Membantu merancang projek-projek ICT dan mengenal pasti keperluan aplikasi sistem dan perkakasan ICT bagi AKNS.
 • Menyediakan khidmat konsultasi kepada AKNS mengenai perancangan, pembangunan ICT serta menjalankan kajian kesauran(feasibility studies), keperluan perolehan, pelaksanaan dan penggunaan ICT dalam AKNS.
 • Menilai kertas cadangan ICT yang dikemukakan oleh pihak ke tiga bagi tujuan pembangunan ICT.
 • Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)
 • Merancang,menyelaras dan melaksana pengurusan hal ehwal korporat.
 • Merancang,menyelaras dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik.
 • Merancang,menyelaras dan memantau pelaksanaan piawaian sistem pengurusan kualiti, dan pelan integriti.
 • Merancang,mengurus dan menyelaras pemantapan prestasi dan kelestarian kewangan jabatan.
 • Merancang,menyelaras/mengurus dan melaksana Penerbitan, Promosi, Publisti dan Kolaborasi Strategik.
 • Bahagian Pembangunan Aplikasi (BPA)
 • Meneraju, merancang dan menyelaras keperluan pembangunan sistem aplikasi kegunaan Kerajaan Negeri.
 • Melaksana kajian kemungkinan dan analisis keperluan pengguna dan sistem.
 • Melaksanakan kerja-kerja membangunkan program,menguji program,menyediakan spesifikasi dan dokumentasi program.
 • Mengurus dan meyelenggara sistem aplikasi generik Kerajaan Negeri untuk kegunaan semua AKNS.
 • Meneraju,merancang dan menyelaras strategi pelaksanaan penyelenggaraan sistem aplikasi.
 • Mewujudkan dasar, piawaian dan kawalan kualiti berkaitan pembangunan sistem aplikasi untuk KN.
 • Memantau penggunaan sistem aplikasi dan menyediakan khidmat sokongan kepada pelaksanaan sistem aplikasi.
 • Memberi latihan dan bantuan teknikal berkaitan sistem aplikasi kepada pihak pengguna mengikut keperluan.
 • Menentukan tren dan teknologi pembangunan sistem yang digunakan bersesuaian dengan keperluan semasa KN.
 • Menentukan strategi pembangunan sistem aplikasi bersesuaian dengan keperluan semasa KN.
 • Menyediakan dokumentasi-dokumentasi yang bersesuaian bagi Tujukan rujukan kepada pembangunan sistem aplikasi.
 • Bertanggungjawab terhadap pengurusan pembangunan, pentadbiran dan penyelenggaraan pangkalan data serta membuat analisis keberkesanan pengurusan pangkalan data.
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan pembangunan sistem aplikasi kepada AKNS.
 • Menjadi pusat rujukan berkaitan pembangunan sistem aplikasi Kerajaan Negeri.
 • Bahagian Operasi Teknikal ICT (BOT) Kreatif Media dan Pengurusan Acara.
 • Lintas langsung setempat (Local live broadcasting).
 • Reka grafik.
 • Bantuan teknikal perkhidmatan multimedia.
 • Menyediakan kemudahan peralatan multimedia.
 • Memberi latihan multimedia.
 • Memberi khidmat nasihat mengenai multimedia.
 • Penerbitan Bahan Multimedia
 • Penyuntingan video.
 • Capturing serta pencetakan CD dan DVD.
 • Desktop publishing.
 • Perkhidmatan Meja Bantuan
 • Memberi Perkhidmatan sokongan ICT termasuk pembaikan peralatan,rangkaian, dan perisian sistem.
 • Perkhidmatan Pengurusan Desktop.
 • Perkhidmatan pengurusan akaun mel elektronik dan kawalan ke atas instalasi aplikasi dan perisian ke komputer.
 • Perkhidmatan pemasangan dan kawalan antivirus serta windows update.
 • Bahagian Latihan dan Kompetensi (BLK)
 • Mengurus program pembangunan kompetensi kakitangan jabatan.
 • Merancang modul kursus ICT untuk perkhidmatan awam negeri.
 • Menjadi urusetia kepada Lembaga Peperiksaan jabatan dan negeri.
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa CIO Agensi Kerajaan Negeri Sabah.
 • Mengurus fasilitator ICT bagi kursus ICT Sektor Awam Negeri Sabah.
 • Menyelaras program pembudayaan ICT Sektor Awam Negeri.
 • Merancang dan mengendalikan latihan kerjaya dan kursus-kursus kemahiran kepada pegawai dan kakitangan untuk meningkatkan prestasi dan keyakinan diri.
 • Melaksanakan program perkongsian maklumat ICT (IT Updates) untuk kakitangan Sektor Awam Negeri Sabah.
 • Membangunkan kepakaran ICT Sektor Awam Negeri Sabah.
 • Mewujudkan ICT Centre of Execellence.
 • Menyelia aktiviti pengurusan skim sangkutan latihan dan latihan praktikal jabatan.
 • Bahagian Keselamatan Siber (BKS)
 • Mentadbir Urus Risiko dan Pematuhan (GRC) keselamatan ICT melalui pelaksanaan dan pematuhan ISMS ISO/IEC27001:2013 dan Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri (DKICT).
 • Mengurus Ekosistem siber melalui program-program peningkatan kesedaran, ilmu pengetahuan dan perlindungan keselamatan aset ICT dalam kalangan penjawat awam negeri.
 • Mengurus Daya Tahan Ancaman Siber melalui pemantapan pelaksanaan Pusat Operasi Keselamatan (SOC) dan pengukuhan kompetensi dan keupayaan tenaga kerja keselamatan ICT.
 • Memastikan kesinambungan perkhidmatan ICT Sektor Awam Negeri melalui pelaksanaan
 • Business Continuity Plan (BCP) dan Simulasi Pemulihan Bencana Menyeluruh.
 • Mengendali urusan Insiden Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri melalui Sistem Trek Insiden Keselamatan ICT (STIK) dan kolaborasi strategik dengan pihak-pihak yang berkenaan.
 • Merancang dan memantapkan pelaksanaan infrastruktur dan Keselamatan rangkaian ICT Sektor Awam Negeri.
 • Memberi khidmat konsultansi mengenai rekabentuk dan pelaksanaan rangkaian kawasan setempat (LAN) Sektor Awam Negeri.
 • Selaku Urusetia Sabah Government Computer Emergency Response Team (sgCERT)
 • Bahagian Infrastruktur (BIS)
 • Menyedia perkhidmatan pusat data dan pusat pemulihan bencana untuk Kerajaan Negeri.
 • Menyedia, mengurus dan melaksanakan operasi perkhidmatan pusat data dan pusat pemulihan bencana bagi Agensi Kerajaan Negeri Sabah.
 • Menyedia ruang dan pengurusan perkhidmatan penempatan (hosting) bagi server, peralatan keselamatan, komunikasi, rangkaian dan peralatan sokongan lain serta integrasi rangkaian secara fizikal dan virtual.
 • Menyediakan perkhidmatan backup dan restore bagi server yang ditempatkan di pusat data dan pusat pemulihan bencana.
 • Mengurus dan memantau pelaksanaan pengoperasian semua peralatan sokongan serta infrastruktur di pusat data dan pusat pemulihan bencana.
 • Melaksanakan kerja-kerja pengurusan kesinambungan perkhidmatan termasuk pemulihan bencana.
 • Mengurus operasi sistem-sistem kewangan dan perakaunan Kerajaan Negeri secara sistematik, terancang dan berkesan.
 • Mengurus aktiviti penyimpanan data dan data sokongan serta memastikan data-data sokongan yang disimpan berada dalam keadaan baik dan sentiasa tersedia apabila diperlukan.

 • PEJABAT CAWANGAN Cawangan JPKN bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan untuk para pelanggan JPKN mengikut lokasi wilayah masing-masing :
 • Memberi perkhidmatan pengkomputeran.
 • Melaksanakan perancangan pengkomputeran.
 • Mengkaji, mereka bentuk, menguji, membangun dan melaksanakan aplikasi sistem.
 • Menyelenggara dan mengkaji semula aplikasi-aplikasi sistem yang telah dibangunkan.
 • Membuat penyelidikan mengenai perkembangan ICT.
 • Memberi khidmat nasihat dan latihan mengenai perkara-perkara berkaitan ICT dan penubuhan pusat komputer di jabatan pengguna.
 • Pejabat JPKN Cawangan Bandaraya
  Alamat:Pejabat JPKN Bandaraya, Tingkat 7, Blok B, Wisma MUIS, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
  Tel: 088-240318 Faks: 088-267093
  Emel: ksit.muis@sabah.gov.my
  Kordinat Lokasi Pejabat: 5.961689453958112, 116.06913378866386 Jabatan / Pejabat Yang Dikawal Selia:
 • Kementerian Belia dan Sukan Sabah (KBSS)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri (SPAN)
 • Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah(JPKA)
 • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS)
 • Jabatan Hidupan Liar (JHL)
 • Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN)
 • Unit Penempatan, Jabatan Ketua Menteri
 • Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPSM)
 • Institut Latihan Teknik dan Perdagangan, JPSM
 • Jabatan Cetak Kerajaan Negeri (JCK)
 • Pejabat Yang dipertua Negeri Sabah (Istana Negeri)
 • Jabatan Hal Ehwal Wanita (JHEWA)
 • Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (JPAS)
 • Jabatan Arkib Negeri
 • Jabatan Muzium Negeri Sabah
 • Jabatan Perhutanan, Cawangan Kota Kinabalu
 • Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)
 • Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah (PBNS)
 • Pusat Zakat Sabah
 • Wilayah Tawau
  Alamat: JPKN Wilayah Tawau, Beg Berkunci No 33 Tingkat 4, Bangunan MPT 91009 Tawau
  Tel: 089-779073 / 089-778478 Faks: 089-779075
  Emel: twu.jpkn@sabah.gov.my
  Kordinat Lokasi Pejabat: 4°14 41.4 N 117°53 27.7 E 4.244821, 117.891033 Daerah Yang Dikawal Selia:
 • Tawau
 • Semporna
 • Kunak
 • Kalabakan
 • Lahad Datu
 • Tungku
 • Wilayah Sandakan
  Alamat:JPKN Wilayah Sandakan, Kompleks Ibu Pejabat Perhutanan, KM10, Jalan Labuk, 90000, Sandakan, Sabah
  Tel: 089-660411 Faks: 089-660600
  Emel: sdk.jpkn@sabah.gov.my
  Kordinat Lokasi Pejabat: 5°52 05.8 N 118°03 24.0 E 5.868289,118.056662 Daerah Yang Dikawal Selia:
 • Sandakan
 • Beluran
 • Tongod
 • Telupid
 • Kinabatangan
 • Wilayah Pantai Barat Utara
  Alamat: JPKN Wilayah Pantai Barat Utara, Tingkat Bawah Bangunan Urusetia, Pejabat Daerah Kota Marudu, Peti Surat 128, 89108 Kota Marudu, Sabah
  Tel: 088- 662 051 Faks: 088 - 662 051
  Emel: km.jpkn@sabah.gov.my
  Kordinat Lokasi Pejabat: 6°29 53.5 N 116°46 08.1 E 6.498199,116.768905 Daerah Yang Dikawal Selia:
 • Kota Marudu
 • Kota Belud
 • Kudat
 • Matunggong
 • Pulau Banggi
 • Pitas
 • Paitan
 • Ranau
 • Wilayah Pedalaman Atas
  Alamat: JPKN Wilayah Pedalaman Atas, Tingkat 1, Bangunan Urusetia Daerah Keningau Peti Surat 1030, 89007 Keningau
  Tel. / Fax: 087-336412
  Emel: kgu.jpkn@sabah.gov.my
  Kordinat Lokasi Pejabat: 5°20 37.6 N 115°44 48.3 E 5.343773, 115.746762 Daerah Yang Dikawal Selia:
 • Keningau
 • Tambunan
 • Tenom
 • Sook
 • Nabawan
 • Kemabong
 • Pagalungan
 • Wilayah Pedalaman Bawah
  Alamat: JPKN Wilayah Pedalaman Bawah, Tingkat 1, Bangunan Urusetia Daerah, 89807 Beaufort, Sabah
  Tel: 087-222296
  Emel: bf.jpkn@sabah.gov.my
  Kordinat Lokasi Pejabat: 5°20 37.6 N 115°44 48.3 E 5.343773, 115.746762 Daerah Yang Dikawal Selia:
 • Beaufort
 • Kuala Penyu
 • Sipitang
 • Membakut
 • Menumbok
 • Pulau Labuan
 • KSIT JPKN bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan berikut kepada kementerian/jabatan yang diletakkan di bawah seliaannya :
 • Memberi perkhidmatan pengkomputeran khusus kepada kementerian/ jabatan.
 • Melaksanakan perancangan pengkomputeran kementerian/jabatan.
 • Mengkaji, mereka bentuk, menguji, membangun dan melaksanakan aplikasi sistem kementerian/jabatan.
 • Menyelenggara dan mengkaji semula aplikasi-aplikasi sistem yang telah dibangunkan di kementerian/jabatan.
 • Memberi khidmat gunasama pegawai bidang teknikal komputer.
 • Memberi khidmat nasihat dan latihan mengenai perkara-perkara berkaitan ICT dan penubuhan pusat komputer di kementerian/jabatan pengguna.
 • Sebanyak Sebelas (13) unit Kumpulan Sokongan IT (KSIT) diwujud dan diletakkan di pelbagai jabatan dan kementerian bagi menyokong perkhidmatan jabatan :-
  1. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  2. Kementerian Pembangunan Luar Bandar
  3. Kementerian Kerajaan Tempatan
  4. Kementerian Kewangan
  5. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
  6. Jabatan Kerja Raya
  7. Jabatan Tanah dan Ukur
  8. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
  9. Perpustakaan Negeri Sabah
  10. Jabatan Air Negeri Sabah
  11. Jabatan Bendahari Negeri
  12. Kementerian Pembangunan Masyarakat Dan Kesejateraan Rakyat
  13. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar